Privatuma politika

1. BASIC CONCEPTS
1.1. Vietne ir personiga vietne, kas atrodas internetlapa www.mytransportlin.com
1.2. Vietnes administracija - vietnu ipašnieki, kontaktinformacija: e-pasts: info@mytransportlink.com
1.3. Lietotajs - fiziska vai juridiska persona, kas sava personigaja informacija ievietojusi atsauksmju veidlapu vietne, ar merki nodot datus vietnes administracijai.
1.4. Atgriezeniskas saites forma ir ipaša forma, kura Lietotajs ievieto savu personisko informaciju noluka parsutit datus vietnes administracijai.
 
2. VISPARIGI NOTEIKUMI
2.1. Ši konfidencialitates politika ir oficials standarts dokuments Vietnes administracija, un nosaka kartibu apstradi un informaciju par personam un organizacijam, kas izmanto atsauksmju veidlapu timekla vietne aizsardzibu.
2.2. Šis konfidencialitates politikas merkis ir nodrošinat pienacigu informacijas aizsardzibu par Lietotaju, t.sk. vina personas datus no nesankcionetas piekluves un izpaušanas.
2.3. Attiecibas, kas saistitas ar informacijas vakšanu, uzglabašanu, izplatišanu un aizsardzibu attieciba uz lietotajiem, reglamente ši privatuma politika un speka esošie Krievijas Federacijas tiesibu akti.
2.4. Konfidencialitates politikas pašreizeja versija ir publisks dokuments, ko izstradajusi vietnu administracija, un ta ir pieejama jebkuram interneta lietotajam, noklikškinot uz hiperteksta saites "Privatuma politika".
2.5. Vietnes administracijai ir tiesibas veikt izmainas šaja konfidencialitates politika.
2.6. Kad jus veikt izmainas privatuma politika Vietnes administracija informet lietotajus, publicejot jaunu versiju konfidencialitates politiku internetlapa.
2.7. Publicejot vietnes jauno konfidencialitates politikas versiju, iepriekšeja versija tiek saglabata vietnes administrešanas dokumentacijas arhiva.
2.8. Izmantojot atsauksmju veidlapu, Lietotajs piekrit šis konfidencialitates politikas noteikumiem.
2.9. Vietnes administracija nekontrole informacijas (informacijas) ticamibu par Lietotaju.
 
3. LIETOTAJU PERSONISKO DATU SANEMŠANAS UN APSTRADES NOSACIJUMI UN MERKI
3.1. Lietotaja personas dati, piemeram :. vards, uzvards, vards, e-pastu, telefonu, skype, utt nosutits lietotajam Site administracijas ar lietotaja piekrišanu.
3.2. Personas datu nodošana Lietotaja vietnes administracijai, izmantojot atsauksmju veidlapu, nozime Lietotaja piekrišanu vina personas datu parsutišanai.
3.3. Vietnes administracija veic informacijas apstradi par Lietotaju, t.sk. personas dati, piemeram, vards, uzvards, vards, e-pastu, telefonu, skype, uc, ka ari vairak informacijas par lietotaju sniegto viniem bus :. organizaciju, pilsetu, biroju, utt, lai izpilditu saistibas pret. Vietnes lietotajs.
3.4. Personas datu apstrade balstas uz šadiem principiem:
a) personas datu apstrades merku un metozu likumiba un godpratiba;
b) personas datu apstrades merku atbilstibu iepriekš noteiktiem un pieprasitiem merkiem personas datu vakšana;
c) apstradato personas datu apjoma un rakstura atbilstiba personas datu apstrades metodem un personas datu apstrades merkiem;
d) datu bazu nesavietojamiem nolukiem, kas izveidoti ar personas datiem, izveidotas datu bazu apvienošanas nepienemamiba.
3.5. Vietnes administracija apstrada Lietotaja personas datus ar vina piekrišanu, lai sniegtu vietne piedavatos pakalpojumus.
 
4. PERSONAS DATU GLABAŠANA UN LIETOŠANA
Lietotaja personas dati tiek uzglabati vienigi elektroniska veida un tiek izmantoti stingri saskana ar šo Privatuma politikas 3. klauzula noradito merki.
 
5. PERSONAS DATU PARVIETOŠANA
5.1. Lietotaja personas dati netiek nodoti trešajam personam, iznemot gadijumus, kas skaidri paredzeti šaja konfidencialitates politika.
 
5.2. Personas datu lietotajiem pec pieprasijuma valsts iestazu nodrošinašana, vietejas pašvaldibas tiek veikta noteiktaja likumdošana.
 
6. PERSONAS DATU GLABAŠANAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
6.1. Lietotaja personas dati tiek saglabati uz vietnes elektroniska sazinas lidzekla uz nenoteiktu laiku.
6.2. Lietotaja personas datu dzešanu, ja nepieciešams, par lietotajiem, pamatojoties uz vina arstešanu, vai pec Komisijas iniciativas administratora vietnes bez paskaidrojumiem dzešot lapas administrešanas informaciju ievietojis lietotajs.
 
7. LIETOTAJU TIESIBAS UN PIENAKUMI
Lietotajiem ir tiesibas, pamatojoties uz pieprasijumu, sanemt informaciju no vietnu administracijas par vinu personas datu apstradi.
 
8. PASAKUMI, KAS SAGATAVOT INFORMACIJU PAR LIETOTAJIEM
Vietnes administrators veic tehniskus un organizatoriskus un juridiskus pasakumus, lai nodrošinatu Lietotaja personas datu aizsardzibu no neatlautas vai nejaušas